fbpx

08-03-2024

De 12 generelle standarder inden for bæredygtighedsrapportering (ESRS)

Har I styr på de nye rapporteringskrav?

Den 31. juli 2023 vedtog EU-kommissionen en række standarder for bæredygtighedsrapportering, også kaldet ESRS. ESRS indeholder 12 standarder baseret på ESG-parametrene, som virksomheder kan medtage i deres rapportering. Hver standard har en rapporteringsskabelon tilknyttet.

De 12 standarder omfatter følgende:

 • General: Generelle betingelser og oplysninger om virksomheden
 • Environment: Klimaforandringer, vandressourcer, cirkulær økonomi, forurening og biodiversitet
 • Social: Egne medarbejdere, medarbejdere i værdikæden, påvirkede miljøer og kunder og slutbrugere
 • Governance: Business conduct.

Det handler altså langt fra kun om bæredygtighed, men også om arbejdsforhold, trivsel og socialt ansvar over for både medarbejdere og borgere globalt set og i lokalmiljøet.

De kommende år forventes det, at der bliver vedtaget en række sektorspecifikke standarder og en mere eller mindre frivillig standard for SMV’er.

Du kan læse om H. Daugaards foreløbige arbejde med ESG og Verdensmålene her. 

Hvad er relevant at rapportere om?

Der, hvor det kan være svært at gennemskue disse nye regler, er, når det kommer til, hvad der skal rapporteres om. Det er nemlig ikke noget krav, at alle 12 parametre skal medtages. På nær ESRS2 (generelle virksomhedsoplysninger) er alle parametrene underlagt en væsentlighedsvurdering, så det er op til virksomheden at vurdere, hvilke oplysninger der er relevante at medtage i rapporten.

Dobbelt væsentlighedsprincippet 

Når vi taler om disse 12 generelle standarder, så tages der udgangspunkt i et dobbelt væsentlighedsprincip, også kaldet Double Materiality. Det vil sige, at I både skal forholde jer til, hvordan virksomheden påvirker samfundet og miljøet (indefra og ud/Impact Materiality), men også hvilke sociale og miljømæssige forhold (udefra og ind/Financial Materiality) der udgør en potentiel risiko eller mulighed for virksomheden – både finansielt og ikke-finansielt.

Som logistikpartner er vi eksempelvis meget afhængige af brændstof, og derfor har det stor indvirkning på vores virksomhed, når priserne på brændstof stiger pga. råvaremangel, krig eller klima. Det er ud fra dobbelt væsentlighedsprincippet relevant at rapportere om, fordi det påvirker vores priser og dermed bliver en større post i budgettet hos vores kunder, som kan have indflydelse på deres øvrige aktiviteter.

Omvendt er det også relevant at rapportere om, at alle vores lastbiler lever op til den nyeste Euronorm (Euronorm 6) og dermed er mere klimavenlige, men samtidig skal vi være i stand til at dokumentere, hvor meget CO2 det udleder at udskifte eller opgradere samtlige lastbiler for at leve op til disse krav.

Der er altså mange ting, der skal overvejes og undersøges, og derfor er det ikke for tidligt at gå i gang. Tværtimod. Læs mere om, hvordan du kommer i gang med væsentlighedsvurderingen her.

Væsentlighedsvurdering – Hvad er det? | Virksomhedsguiden

Kig værdikæden igennem

Som logistikvirksomhed har vi, set i det store billede, et stort aftryk på klimaet. Derfor er det også afgørende, at vi gør, hvad vi kan for at forbedre os. Mange virksomheder er afhængige af at få fragtet deres varer, og derfor skal vi sørge for at sikre vores egen konkurrencedygtighed, og det gør vi bl.a. ved at forbedre os på ESG-parametrene og ved at være i stand til at dokumentere disse tiltags påvirkning i detaljer.

Eftersom det ikke længere kun handler om klima og CO2, kan der være relevante datapunkter alle steder i værdikæden.

Her er nogle eksempler på, hvad der kunne være væsentligt at rapportere om:

 • Hvis jeres produktion medfører affald, der kan give konsekvenser for miljø og natur
 • Hvis jeres produktion støjer, som er til gene for lokalsamfundet
 • Hvad jeres nuværende energiforbrug har af konsekvenser for klimaet

Dette er eksempler på negative indvirkninger, men det er i mange tilfælde også relevant at rapportere om de positive påvirkninger og muligheder, som jeres virksomheder bidrager med, eller som omverden giver jeres virksomhed. På den måde bliver jeres ESG-rapportering nemlig nuanceret og pålidelig.

Inddrag de vigtige medarbejdere i arbejdet

Alle punkterne i bæredygtighedsrapporteringen skal indgå i årsrapporten og have en påtegnet review-erklæring. Det er bestyrelsen, der bærer det endelige ansvar for rapporteringen, og derfor er det afgørende, at der bliver nedsat en gruppe eller udpeget en ansvarlig, der er med i rapporteringsprocessen og kan stå inde for det, der bliver rapporteret.

Det kan også være en idé at inddrage nøglemedarbejdere fra forskellige afdelinger, som har indsigt i specifikke arbejdsområder, opgaver og processer og kan være med til at foretage en væsentlighedsvurdering.

De bedste råd til at komme i gang

Iflg. Dansk Industri er det vigtigt, hvis jeres virksomhed skal komme i mål med rapporteringen, at ESRS-standarderne bliver indarbejdet i strategien og forretningsmodellen på lige fod, gerne i samspil med den finansielle strategi. Ellers bliver det aldrig mere end et sideprodukt, som bliver nedprioriteret, fordi det anses som værende for besværligt og ikke lige så væsentligt som den økonomiske indsats.

Det vigtigste at vide om disse nye krav er, at jeres forståelse af kunderne er helt essentiel. Det var vigtigt før, men er det i særdeleshed nu. Det er nemlig jeres opgave som leverandør at forbedre ikke bare jeres eget ESG-regnskab, men også jeres kunders – ligesom det er for os. Derfor er dette en god anledning til at sætte jer ind i, hvordan I kan være med til at påvirke deres regnskab positivt, så de når deres målsætninger.

Det betyder selvfølgelig også, at I skal kigge ind i jeres egen værdikæde og finde ud af, hvor I selv og jeres underleverandører kan sætte ind.

Derfor:

 • Find ud af, hvad der er væsentligt at rapportere om i jeres egen forretning.
 • Forstå kunderne, og spørg, hvad de har brug for fra jer.
 • Nedsæt en arbejdsgruppe, udarbejd handleplaner, lav målsætninger, og indsaml information.
 • Kig nedad i jeres egen værdikæde, og vurder, hvad I har brug for fra jeres underleverandører.
 • Gå i gang med det samme. Jo før, jo bedre.
 • Øv jer, og følg løbende op på det, I lærer.

Vi håber denne guide kan hjælpe jer videre på vej!